Delta üzletház Pápa logó

Adatkezelési tájékoztató és Impresszum

Impresszum

Cégnév: AN-CSA Üzletház Kft
Cím: 8500 Pápa, Ady sétány 4/a.
Telefon: 06-89-324040
internet: deltamuszaki.hu
A céget bejegyző hatóság: Veszprém Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 19-09-509173
Adószám: 13841443-2-19
Kamara: Veszprém Megyei Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft / 1538 Budapest, Pf:510,

Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2018.05.25-től

Az AN-CSA Üzletház Kft részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint a természetes személyek jogorvoslati lehetőségeiről Az Európai Parlament és a Tanács /EU/2016/679. rendelete alapján.

Tartalom

1.) Az adatkezelő
2.) Az adatkezelés elvei
3.) Adatkezelések
3.1.Honlap 3.2.Facebook 3.3. Panaszkezelés
4.) Adatbiztonság
5.) Adatfeldolgozók
6.) Az érintettek jogai és érvényesítésük
6.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések 6.2.Az érintett hozzáférési joga 6.3.Helyesbítéshez való jog 6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 6.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog 6.6.Az adathordozhatósághoz való jog 6.7.A tiltakozáshoz való jog 6.8.Jogorvoslati lehetőségek

1.) Az adatkezelő

A személyes adatok kezelője az AN-CSA Üzletház Kft., melynek

levelezési címe: 8500 Pápa, Ady sétány 4/a. e-mail címe: deltauzlethaz@gmail.com telefonszáma: +3689324-040
adószáma: 13841443-2-19, cégjegyzékszáma: 19-09-509173 képviselője: Erdős Csaba ügyvezető, adatvédelmi felelős: Erdősné Nagy Anikó adatvédelmi felelős elérhetőségei: levelezési címe: 8500 Pápa, Ady sétány 4/a. e-mail címe: erdosne.aniko@gmail.com telefonszáma: +36205770743

2.) Az adatkezelés elve

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük.

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi jogszabályoknak megfelelően járunk el:

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.),

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.),

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.),

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

  évi XLVIII. törvény (Grt.),

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

  CXII. törvény (Infotv.),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.

  április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (G

  3. Adatkezelések

  3.1.Honlap

  Honlapunk elérhetősége: www.deltamuszaki.hu. Nem használunk cookie-kat („sütik”), azaz rövid adatfájlokat nem helyezünk el a látogató számítógépén. A weblapon feltüntetett e-mail címen tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni velünk. A rendszer nem tárolja az e-mail címeket. A beérkező e-maileket a Gmail felhőben tárolja, nem töltjük le a számítógépünkre.A beérkező e-maileket 3 havonta átnézzük és töröljük.

  3.2. Az AN-CSA Üzletház Kft Facebook oldala

Az AN-CSA Üzletház Kft / Delta Üzletház/. Facebook oldalán https://www.facebook.com/deltauzlethaz a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek társaságunk számára.

A Facebook-ot semmiféle marketing célra nem használjuk, adatgyűjtést nem folytatunk, kizárólag termékbemutatásra használjuk, az aktuális akciónkat tesszük fel. A like-okat nem gyűjtjük, ez alapján nem sorsolunk ki semmit.

3.3.Panaszkezelés.

A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének . helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az deltauzlethaz@gmail.com e-mail címre küldött levelében, a AN-CSA Üzletház Kft. 8500 Pápa, Ady sétány 4/a. postacímre küldött levelében, bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.
B/ Az AN-CSA Üzletház Kft. – az Fgytv 17/A. § (6) bekezdése szerinti írásbeli panasz esetén

– az üzlet részére e-mailt vagy postai levelet küldő fogyasztó személyes adatait kezeli.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a panaszkezelés. Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az deltauzlethaz@gmail.com e-mail címre küldött levelében, a. AN-CSA Üzletház Kft. 8500 Pápa, Ady sétány 4/a. postacímre küldött levelében, bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (6)-(7) bekezdése.

 • a szerződés teljesítése, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.

  Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.
  A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének

  elküldésével önkéntesen ad meg.
  Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

  4.) Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét az AN-CSA Üzletház kft. az alábbi intézkedésekkel biztosítja:

 •  belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,

 •   a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,

 •   az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal alkalmazásával biztosítja. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.

 •  a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén, telephelyein és fióktelepein.

  5.) Adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozó az az alábbi listában megjelenített szervezet, amely az AN-CSA Üzletház Kft. megbízásából végzi az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

6.) Az érintettek jogai és érvényesítésük

6.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintett jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel,

o

vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 •   az adatkezelés céljai;

 •   az érintett személyes adatok kategóriái;

 •   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

  adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

  címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 •  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 •  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

  adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen

  Takarékszövetkezetszemélyes adatok kezelése ellen;

 •  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 •   ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

  információ;

 •  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább

  ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

A fenti személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 •   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 •   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 •   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 •   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.6.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 •   az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 •   az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  6.7.A tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  6.8.Jogorvoslati lehetőségek

  Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

  Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni.

Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

Pápa, 2018.05.25.